Avukatlık Hizmet İlkeleri ve Şartlar

Tüm avukatlık hizmetlerimizi çalışma ilkelerimize uygun olarak sunuyoruz.

Bilgi

Hukuk hizmetlerimizde avukatlarımız verdikleri “bilgi”de eksiksiz ve kusursuz olmak ve alanında en iyi avukat olmak için çaba göstermektedir.

Güven

Bal Hukuk Bürosu müvekkilleri ve müvekkil adayları ile tam bir güven ilişkisi içerisinde çalışmaktadır.

Birikim

Profesyonel hayatta tecrübenin önemini biliyoruz. Hukuk büromuz sunduğu tüm hizmetlerde bilgi birikimine sahip olup, tecrübelidir.

Avukatlık Sözleşmesi

BAL Hukuk Bürosu ; “Avukatlık Hizmet İlkeleri ve Şartlar” ına uygun olarak müvekkilleri ile avukatlık sözleşmesi kapsamında hizmet sunar.

Avukatlık Kanunu’nun 163’üncü maddesine göre; ‘’Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir. Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizliği ileri sürülemez. Yokluk halleri hariç, avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.’’ hükmüne yer verilmiştir.

BAL Hukuk Bürosu; sunmuş olduğu avukatlık hizmetlerinde müvekkilleri ile aralarında akdedilen yazılı avukatlık sözleşmesine uygun olarak hizmet sunar. Müvekkillerinden de sözleşmeden doğan yükümlülüklerine * uygun davranmaları beklentisi içerisindedir.

* Yükümlülük, bir borç ilişkisi kapsamında tarafların yerine getirmek zorunda oldukları, yerine getirilmediği takdirde sorumluluğa yol açacak, kanundan, sözleşmeden veya objektif iyiniyet kurallarından doğan, borç ilişkisinin doğası gereğince yerine getirilmediği takdirde borcun hiç ifa edilmemesine, eksik veya ayıplı ifa edilmesine yol açan davranışlar olarak tanımlanabilir.

Aydınlatma

BAL Hukuk Bürosu avukatları; müvekkillerimizin hukuki sorunları konusunda riskler ve avantajlı yönler hakkında objektif biçimde aydınlatır. Avukatlarımız hukuki sorunla ilgili görüşlerini açık bir biçimde ve müvekkillerimizin anlayabileceği tarzda dile getirirler.

Sadakat

Yukarıda temel ilke olarak verilen “Güven” ilkesinin alt yükümlülüğü olarak ifade edebileceğimiz sadakat yükümlülüğü avukat ile müvekkil arasında olmazsa olmaz şartlardandır.

BAL Hukuk Bürosu avukatları; müvekkillerine sunduğu hizmetlerde, müvekkilin yararına olacak davranışları yerine getirir ve müvekkillerine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınırlar.

BAL Hukuk Bürosu olarak; müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerde “çatışan menfaatleri temsil etmekten” kaçınırız.

İşi Özen İle Takip Etme

BAL Hukuk Bürosu avukatları vekil olarak üstlendiği tüm hukuki hizmetlerde “Avukatlık mesleğinin kutsallığına” yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmeyi ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmeyi kabul etmişlerdir.

Avukatlarımız gerek hukuki danışmanlık, gerek dava takibi veya iş takibi ya da kurumsal çözümler hizmetlerinin sunulmasında özen yükümlülüğüne uygun olarak davranırlar.

Avukatlarımız müvekkilin yazılı talimatının alınmasını gerektiren her türlü konuda öncelikle müvekkile durumun izahatını yapar ve müvekkillerinin yazılı talimatına uygun olarak hareket ederler.

Müvekkillerin “şüpheli” veya “sanık” sıfatıyla haklarında cezai yaptırım sonucu doğacak ceza savcılık soruşturmaları ile ceza davalarında; müvekkil menfaatlerini koruma ve savunmada en güvenilir usulün izlenmesi amaçlanır. En güvenilir yol, avukatın birden çok olanak arasında tercih yapmak durumunda olmaksızın güvenlik ve mükemmeliyeti en üst düzeyde aramak zorunluluğunu ifade etmektedir.

BAL Hukuk Bürosu avukatları olarak müvekkillerimiz ile devamlı iletişim halinde kalarak sorunların çözümünde yol gösterme ve tavsiyede bulunma sorumluluğumuzu da yerine getirmekteyiz.

Süreç Hakkında Bilgi Verme

BAL Hukuk Bürosu müvekkillerine devam eden hukuki süreçleri ile ilgili talep etmeseler dahi yazılı olarak bilgi verir. Müvekkillerimiz hukuki sürecin ne aşamada olduğu konusunda bilgi sahibi olurlar. Bununla birlikte müvekkillerimiz sözlü olarak sürekli olarak aydınlatılırlar.

Sır Saklama

Avukatlık mesleğinin özünde güven ve gizlilik vardır. BAL Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerine sunduğu veya sunmak için ön görüşme gerçekleştirdiği her türlü hizmette edindiği tüm bilgileri “sır” olarak değerlendirir.

Müvekkillerimiz ile oluşturduğumuz güven ilkesinin olmazsa olmazı olarak sır saklama yükümlülüğü büromuzun en önemli ilke ve yükümlülüklerindedir.

BAL Hukuk Bürosu avukatları “Meslek Kuralları”na uygun olarak hizmet sunarlar.

“Meslek kuralları” mesleğin düzen ve geleneklerini korumak yerleştirmek ve yasaların avukatlara yüklediği görevlerin onurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. ‘’Avukatlık mesleğini yapanlar, avukatlık yasası ve yönetmeliği ile birlikte meslek kurallarını da iyi bilmek ve özümsemekle yükümlüdür.’

Vekil, sonucun elde edilememesinden değil, bu sonuca ulaşmak için yaptığı faaliyeti özenle yapmamasından sorumludur.

Türkiye Barolar Birliği, meslek kurallarını düzenlemiştir. Meslek kurallarının dördüncü bölümünde 34 ile 47. Maddeler arasında yer alan ‘’iş sahipleriyle ilişkiler’’ kısmında avukat-müvekkil ilişkilerinde avukatın uyması gereken meslek kuralları söz konusudur. Bu kurallar;

34. maddede; ‘’Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açıklayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir.’’ hükmü bulunmaktadır.

35.maddede; ‘’Avukat aynı davada, birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebilecek durumda olan iki kişinin birden vekaletini kabul etmez. ‘’ hükmü bulunmaktadır.

36. maddede; ‘’Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz. Ortak büroda çalışan avukatlar da, yararları çatışan kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlıdırlar.’’ hükmü bulunmaktadır.

37. maddede; ‘’Avukat meslek sırrı ile bağlıdır.

a. Tanıklıktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar. Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar. Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz.

b. Avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı davranışlarını engelleyecek tedbirler alır. ‘’ hükmü bulunmaktadır.

38. maddede; ‘’Avukat, kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda bırakılamaz. Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmaya dikkat edecektir. ‘’ hükmü bulunmaktadır.

39. maddede; ‘’İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.’’hükmü bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararında’’Şikâyetli avukatın şikâyetçi avukatın vekil sıfatı ile takip ettiği işi, şikâyetçiye yazılı bilgi vermeden kabul ettiği gibi, vekil olarak tayin edildiği tarih ile şikâyetçi avukatın azledildiği tarih aynı olmakla birlikte vekâletname ve azilnamenin ardışık yevmiye numaralı olması, ayrıca azilnamenin dosyaya bizzat şikâyetli avukat tarafından sunulması karşısında şikâyetli avukatın disiplin suçu işlediği sabittir.  ‘’şeklinde hüküm vermiştir.

40. maddede; ‘’Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. Açıklamalarda, adalete etkili olmak amacı güdülemez.’’hükmü bulunmaktadır.

41. maddede; ‘’Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine bir yarar sağlayamaz.’’ hükmü bulunmaktadır.

42. maddede; ‘’Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere, avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.” hükmü bulunmaktadır.

43. maddede; ‘’Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.‘’ hükmü bulunmaktadır.

44. maddede; ‘’Avukat, müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışır; gerekirse vekillikten çekilebilir. ‘’hükmü bulunmaktadır.

45. maddede; ‘’Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile oranlı olarak kullanabilir.’’hükmü bulunmaktadır.

46.maddede; ‘’Adli müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür. ‘’ hükmü bulunmaktadır.

47. maddede; “Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Bu konuda Baro Yönetim Kurulu’nun görüşünü bildirme yetkisi vardır.” hükmü bulunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetini sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu hukuki sorunların çözülmesi için ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.

BAL Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukukun her alanında hizmet sunmaya çalışıyoruz. Avukatlarımız çalışma alanlarında uzman bilgi ve deneyime sahiptir. – Avukatlar ve Takım

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuk alanlarında hizmet sunmaktayız. Kategorize edilmiş çalışma alanlarımızın tümünü inceleyin. – Çalışma Alanları

BAL Hukuk Bürosu avukatları sunduğu tüm avukatlık hizmetlerinde kanunların ve meslek örgütümüzün kurallarına ve hukuk büromuzun temel ilkelerine uygun olarak hareket eder. – Bilgi Edinin

Hukuk büromuzun avukatları tarafından kaleme alınan yayınlarımızı inceleyin. – Yayınlar | Hukuki sorununuzun çözümü için ; sıkça sorulan sorular bölümümüze , avukata sor sayfamıza göz atın.

+90 212 941 06 27
İnfo@ballawoffice.com
whatsApp

İletişime geçin.